Privacy

Pri­va­cy poli­cy & disclaimer

De hier ver­mel­de voor­waar­den zijn van toepas­sing op het gebruik van de web­site van B&D Cars. Elke bezo­e­ker van de web­site is gebonden door deze voor­waar­den. De bezo­e­ker ver­kla­art er zich uit­druk­ke­li­jk mee akkoord dat hij zelf de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid draagt om regel­ma­tig deze regels en voor­waar­den na te lezen om de meest actue­le ver­sie ervan te kennen.

 

Inhoud web­site

Alle infor­ma­tie, zowel onder de vorm van tekst, bestan­den als beel­den als een­der wel­ke ande­re vorm wor­dt door B&D Cars enkel ten infor­ma­tie­ve titel ter beschik­king ges­teld. Via de Fla­ti­con-web­site kan de gebrui­ker visue­le inhoud zoe­ken, zoals vec­tor­pic­to­gram­men, in bron­code en ande­re for­ma­ten (“Fla­ti­con Web­site Con­tent”), eve­nals spe­ci­fie­ke infor­ma­tie met betrek­king tot der­geli­j­ke inhoud, clas­si­fi­ca­tie van sti­j­len uit collec­ties en een hulp­mid­del om aan te pas­sen maten en kleuren.

De diens­ten kun­nen, in het resul­taat van die zoe­kop­dracht, inhoud aan­bie­den die eigen­dom is van Fla­ti­con (“Fla­ti­con Con­tent”), inhoud van der­den die wor­dt aan­ge­bo­den via de Fla­ti­con Web­site (“Fla­ti­con Col­la­bo­ra­tors Con­tent”), eve­nals inhoud van der­den die niet gra­tis wor­dt aan­ge­bo­den (Gespons­or­de inhoud Fla­ti­con) Gespons­or­de inhoud van Fla­ti­con is naar beho­ren gedif­fe­ren­tie­erd en geï­den­ti­fice­erd in de zoe­k­re­sul­ta­ten Fla­ti­con Con­tent en Fla­ti­con Col­la­bo­ra­tors Con­tent wor­dt hier­na gezamen­li­jk de “Fla­ti­con Selec­tion” geno­emd en kan wor­den gedown­load via de Fla­ti­con-web­site. www.flaticon.com

 

Aans­pra­ke­li­jk­heid

B&D Cars kan niet ver­ant­wo­or­de­li­jk ges­teld wor­den voor de onjuis­the­den of tekort­ko­m­in­gen in de gege­vens zoals die ver­meld sta­an op de site. Incor­rec­te gege­vens of tekort­ko­m­in­gen op de site geven geen recht op een finan­cië­le compensatie.

 

Intel­lec­tue­le eigen­dom en copyright

De gebrui­ker van deze web­site erkent uit­druk­ke­li­jk dat de ver­st­rek­te gege­vens zoals teks­ten en gra­fi­sche ele­men­ten beschermd zijn door intel­lec­tue­le eigen­doms­rech­ten en eigen­dom zijn en blij­ven van B&D Cars. De gehe­le of gedeel­te­li­j­ke weer­ga­ve, repro­duc­tie, aan­pas­sing en gebruik voor com­mer­cië­le doel­ein­den op een­der wel­ke wij­ze van de web­site van B&D Cars is ver­bo­den zon­der voor­af­ga­an­de schrift­eli­j­ke toe­stem­ming van B&D Cars. Het is even­ze­er ver­bo­den om deze infor­ma­tie elek­tro­nisch te ver­sprei­den of op te sla­gen met uit­zon­de­ring van het auto­ma­tisch ops­la­gen in het ‘cache’ geheu­gen van de browser.

 

Log Bestan­den

Bij bij­na elk bezoek aan een web­site wor­den uw acties in log files opges­la­gen op de web­ser­ver. B&D Cars beperkt zich tot de stan­daard log files. Dit wil zeg­gen dat B&D Cars enkel de basis infor­ma­tie ops­laagt in de log files. Deze basis­in­for­ma­tie geeft weer op welk moment wel­ke pagina’s wer­den beke­ken. Daar­n­aast wor­dt ook het IP adres van de bezo­e­ker opges­la­gen in een datab­ank. Deze infor­ma­tie wor­dt enkel gebruikt om de web­site nog meer af te stem­men op uw behoef­tes, om bepaal­de trends te ana­ly­se­ren, om de site te onder­hou­den en om alge­me­ne demo­gra­fi­sche infor­ma­tie te verzame­len. B&D Cars maakt geen ana­ly­ses van de IP adressen.

 

Goog­le analytics

Je kan de instal­la­tie van coo­kies ook wei­ge­ren via je de opt-out knop van goog­le ana­ly­tics. Coo­kies die al geïn­st­al­le­erd zijn op je com­pu­ter of mobiel appa­r­aat, kan je op elk moment verwijderen.

 

klik hier voor opt-out van Goog­le Analytics

Coo­kies

De B&D Cars web­site maakt gebruikt van coo­kies die u in staat stel­len bepaal­de aspec­ten van de site te per­so­na­li­se­ren. De coo­kies die gebruikt wor­den op de web­site B&D Cars verzame­len geen demo­gra­fi­sche gege­vens over de bezoekers.

 

Vei­lig­heid

Op de web­site van B&D Cars zijn ver­schil­len­de maat­re­ge­len van kracht om de infor­ma­tie van onze bezo­e­kers te bescher­men. Gevoe­li­ge infor­ma­tie die we heb­ben ver­k­re­gen via deze site wor­dt beschermd, zowel online als off­line. Uw email adres wor­dt onder geen enke­le voor­waar­de door­ge­ge­ven of ver­kocht aan der­den. U heeft het recht uw per­so­on­lij­ke infor­ma­tie die bij B&D Cars werd opges­la­gen op te vra­gen en te wij­zi­gen indi­en nodig.

 

Gebruik van beko­men informatie

B&D Cars kan uw ver­k­re­gen gege­vens gebrui­ken om B&D Cars nieuws­brie­ven, enquê­tes of infor­ma­tie naar uw adres te ver­zen­den, het­zij via email, het­zij via stan­daard brief­wis­se­ling. In elke com­mu­ni­ca­tie van B&D Cars zal u dui­de­li­jk de mogeli­jk­heid wor­den gebo­den om deze ser­vice stop te zetten.

 

Links

De web­site van B&D Cars kan links bevat­ten naar ande­re sites. B&D Cars oef­ent geen enke­le con­tro­le uit over de voor­ge­no­em­de web­sites en aan­vaar­dt geen enke­le aans­pra­ke­li­jk­heid met betrek­king tot de inhoud ervan. We raden onze bezo­e­kers aan bij het ver­la­ten van de web­site van B&D Cars het pri­va­cy state­ment te lezen van elke site die per­so­on­lij­ke gege­vens verzameld. De pri­va­cy state­ment van de web­site van B&D Cars heeft enkel betrek­king op de infor­ma­tie verzameld via deze site.

 

Mel­din­gen en aanpassingen

B&D Cars behoudt zich het recht voor op elk ogen­blik dit Pri­va­cy State­ment te wijzigen.

 

Imprint info

B&D Cars Kor­tri­jk­se­weg 49

8791 Beve­ren-Leie

BE

T: +32 478 83 15 10

M: info@bd-cars.be

 

 

Werkstatttermin

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Finanzierungsanfrage

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Probefahrt

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Wir vermitteln Ihnen Ihr Traumfahrzeug!

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Fahrzeugankauf

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Kontakt

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von essentiellen Cookies zu. mehr Informationen akzeptieren