Wat is het juiste type motor voor mij?

Bij de aan­koop van een wagen komt u al snel voor de keu­ze te sta­an voor een ben­zi­ne- of die­sel­wa­gen. Mis­schien horen hybri­de of elek­tri­sche wagens ook wel tot de moge­l­ijk­he­den. Maar hoe weet u wel­ke auto geschikt is voor uw per­so­on­lijke situa­tie? Daar­vo­or is het belan­gri­jk om uw rij­ged­rag onder de loep te nemen. Rijdt u veel kilo­me­ters? Legt u vaak lan­ge afstan­den af of eer­der kor­te rit­jes? Rijdt u vooral bin­nen een stad of daar­bui­ten? Hebt u een tank­sta­ti­on of laadpunt in de buurt? We zet­ten de voor- en nadel­en van alle motor­ty­pes voor u op een rijtje.

Ben­zi­ne

Ben­zi­ne

Ben­zi­ne bli­jft voor­lo­pig de popu­lairs­te keu­ze, voor­na­me­li­jk omdat deze wagens goed­ko­per zijn in aan­koop dan die­sel­wa­gens of (gedeel­t­e­li­jk) elek­tri­sche model­len. Ook aan de pomp is ben­zi­ne tegenwo­or­dig iets voor­de­li­ger dan die­sel. Daar­te­ge­no­ver staat dat een ben­zi­ne­mo­tor meer ver­bruikt en ook meer CO2 uits­toot. Als u een klei­ne­re of mid­del­gro­te wagen hebt en min­der dan 25000 km per jaar aflegt, bent u door­ga­ans beter af met een benzinemotor.

Die­sel

Die­sel

Rijdt u vaak en legt u veel lan­ge afstan­den af? Dan is die­sel waar­schi­jn­li­jk een bete­re keu­ze voor u, aan­ge­zi­en die­sel­mo­to­ren min­der ver­brui­ken dan ben­zi­ne­mo­to­ren. Ook de CO2-uits­toot ligt lager dan bij de ben­zin­ever­sie, al gene­re­ert die­sel wel meer fijn stof. Woont u in de buurt van een lage-emis­­sie­­zo­­ne? Con­tro­leer dan of uw die­sel­voer­tu­ig aan de opge­leg­de nor­men voldoet.

Hybri­de

Hybri­de

Hybri­de wagens com­bi­ne­ren de voor­de­len van elek­tri­sche moto­ren en tra­di­tio­nele brand­stof­mo­to­ren. Dit zorgt ervo­or dat ze erg zuinig zijn in ver­bruik en ook heel wat min­der CO2 uits­to­ten. Ook wan­neer de wagen op brand­stof rijdt, wordt de motor nog gedeel­t­e­li­jk onder­steund door elek­tri­sche aan­drij­ving, wat het brand­stof­ver­bruik bin­nen de per­ken houdt. Het nade­el is dat hybri­de voer­tu­igen nog steeds vrij duur zijn in aankoop.

Elek­trisch

Elek­trisch

Als u in een stad woont en voor­na­me­li­jk kor­te rit­ten maakt met de wagen, dan is elek­trisch rij­den mis­schien wel iets voor u. U stoot geen direc­te CO2 uit, u betaalt heel wat min­der ver­bruik per kilo­me­ter en u kan genie­ten van een com­for­ta­be­le en stil­le rijer­va­ring. Voor een effi­ci­ënt gebruik moet u er wel voor zor­gen dat u uw rit­ten goed kan inplan­nen en dat u uw wagen thuis of op het werk kan opladen.

Heb je een vraag? Mail ons nu!

  Werkstatttermin

  Error: Contact form not found.

  Finanzierungsanfrage

  Error: Contact form not found.

  Probefahrt

  Error: Contact form not found.

  Wir vermitteln Ihnen Ihr Traumfahrzeug!

  Error: Contact form not found.

  Fahrzeugankauf

  Error: Contact form not found.

  Kontakt

  Error: Contact form not found.

  Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van essentiële cookies. meer informatie accepteren